Thông báo mời chào giá

Post Date: 29/06/2017

Thông báo mời chào giá

Công ty TNHH MTV Công nghiệp Hóa chất mỏ Nam Bộ (MICCO) có kế hoạch tổ chức mua sắm một số vật tư phục vụ sản xuất kinh doanh….